Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Unoal s.r.o.,
Příbramská 1945, 263 01 Dobříš, IČO:28221397, není plátce DPH, spisová značka C 133424 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní a reklamační podmínky jsou platné pro internetové obchody provozované firmou Unoal s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Unoal s.r.o., IČ 28221397, se sídlem Příbramská 1945, 263 01 Dobříš, vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C133424, jako prodávající (dále jen „Unoal s.r.o.“ nebo „Prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Kupujícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů.

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující na e-mail uvedený v objednávce. Kupující s tímto souhlasí. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě, zašle kupující tento požadavek na e-mail: unoal@unoal.cz

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1.   Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy);

2.2.   Požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Unoalu s.r.o., příp. povinnost zaplatit zálohu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb

2.3.    Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.

2.4.   Ceny zboží a služeb jsou na e-shopu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného typu odběru zboží, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

2.5.   V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

2.5.1.        kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

2.5.2.        smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, na e-mailovou adresu unoal@unoal.cz nebo sdělit osobně v provozovně Prodávajícího.

2.6.   Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

2.7.   V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

2.8.   Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

2.9.   v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit na e-mail: unoal@unoal.cz, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.10. V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude Prodávající Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží Prodávajícím. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude Prosávajícím vrácen, nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávající si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž Prodávající vycházel v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na Prodávajícím nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má Prodávající právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.

3. Registrace

3.1.  Pro nákup není registrace nutná. Lze provést i nákup bez registrace. Registrace je však doporučena z důvodu jednoduššího průběhu objednávání.

4. Objednávání

4.1.   Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího (dále jen „e-shop“)
 • Elektronickou poštou e-mailem: unoal@unoal.cz
  Osobně v provozovnách Podávajícího . Objednávky na některé z poboček Prodávajícího lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky.
 • Telefonicky. Při telefonické objednávce bude kupující vyzván k následnému provedení elektronické objednávky, čímž se teprve objednávka stane závaznou.

4.2.   Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího.

4.3.   Kupující bude o odeslání zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v rámci svého košíku

 

5. Uzavření smlouvy

5.1. Odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

5.2. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit (zkontrolovat) všechny údaje, které do objednávky vložil.

5.3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky nebo její části. Akceptací objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému provozovatele, ale následné elektronicky zaslané potvrzení či telefonické potvrzení objednávky provozovatelem.

5.4. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

5.5. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nutnou dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

5.6. Pokud nebude možné dodržet uvedený dodací termín, je Prodávající povinen o této skutečnosti informovat Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty na e-mail uvedený v objednávce nebo telefonicky. Dostupnost „Skladem“, uvedená u položek v internetovém obchodě, má pouze informativní charakter, protože stav zboží se může během dne měnit.

5.7. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5.8. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.

5.9. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po jeho zaplacení a převzetí.

5.10. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky.

6. Prodejní ceny

6.1. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.ovladani-rolety-zaluzie-vrata.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.

6.2. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

6.3. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

7. Právo na změnu ceny

7.1. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému. V takovém případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu)
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer
 • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem

7.2. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená v objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku či její část zrušit.

7.4. Cena za řezání:
Vzniknou-li při řezání 6-ti metrových tyčí zbytky kratší než 1,5 metru, budou Kupujícímu automaticky naúčtovány a přibaleny k objednávce.
V případě dělení materiálu je potřeba při dělení tyčí počítat s úbytkem materiálu, který vznikne při každém řezu. Jedná se o 3-5 mm.
Řezání na přesné rozměry provádíme s přesností ±1mm.

8. Dodání předmětu koupě

8.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

8.2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

8.3. Má-li Prodávajcící věc odeslat, odevzdá věc:

 • Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci
 • Kupujícímu – spotřebiteli věc Prodávající odevzdá, jakmile mu věc předá dopravce.

8.4. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
8.5. Není-li ujednáno jak, má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; případně způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

9. Přechod nebezpečí škody

9.1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

9.2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, i když se projeví až později. Právo Kupujícího z vadného plnění vzniká i při později vzniklé vadě, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

9.3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

9.4. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

9.5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

9.6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

10. Odpovědnost prodávajícího

10.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá Kupujícímu, za to, že v době, kdy Kupující věc převzal:

10.1.1. Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
10.1.2. Se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
10.1.3. Je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
10.1.4. Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

10.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

10.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci

10.4. U spotřebního zboží, je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

10.5. Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

10.6. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

10.7. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci, právo na přiměřenou slevu.

11. Nepodstatné porušení smlouvy

11.1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

11.2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může provozovatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

11.3. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

12. Porušení smlouvy obecně

12.1. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

12.2. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

12.3. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

13. Záruka za jakost

13.1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

13.2. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

13.3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

14. Odstoupení od smlouvy

14.1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

14.1.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo není dlouhodobě na trhu
  • výrazným způsobem se změnila cena zboží

14.1.2. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět předem dohodnutým způsobem, a to v nejkratším možném termínu.

14.1.3. Odstoupení od smlouvy prodávajícím v případě chyby v ceně zboží

  • Mimo případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.
  • Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.
  • Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

14.2. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

14.2.1. V případě uzavření smlouvy při použití prostředků na dálku má kupující právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

14.2.2. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

14.2.3. Odstoupit od smlouvy lze korespondenčně, a to na adrese: Unoal s.r.o., Příbramská 1645, 263 01 Dobříš, nebo na e-mailu:unoal@unoal.cz

14.2.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel, a to na své náklady.

14.2.5. Zboží nelze vracet na dobírku.

14.2.6. Zboží spotřebitel vrátí úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek používání pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, včetně dokladu o koupi (faktura) a čísla účtu, na který má být částka zaslána, nebo s poznámkou, že částka bude vybrána v hotovosti.

14.2.7. Pokud se jedná o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

14.2.8. V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

14.2.9. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

14.2.10. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal. Zboží je nutno pojistit na odpovídající hodnotu.

14.2.11. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (tzn. např. dopravné, poštovné, doběrečné).

14.2.12. Odstoupení od smlouvy není možné v případě koupě zboží upraveného (nakráceného, lakovaného) na míru dle požadavků Kupujícího. Jedná se o zhotovení věci na zakázku dle příslušných ustanovení zákona č.367/2000 Sb., občanského zákoníku.

14.2.13. V případě, že se kupující rozhodne z jakéhokoli důvodu objednávku před její expedicí zrušit, je povinen o tomto informovat prodávajícího prostřednictvím kontaktního e-mailu, kontaktního formuláře nebo telefonicky, kdy je nezbytně nutné uvést jméno a příjmení, variabilní symbol objednávky a přihlašovací údaje do e-shopu pro ověření oprávněnosti ke zrušení objednávky. Pokud bude Kupující o tomto kroku informovat telefonicky, bude vyzván k zaslání písemného zrušení objednávky.

14.2.14. Zrušení objednávky není možné, pokud byl objednaný materiál již jakýmkoli způsobem upraven dle přání zákazníka.

15. Bezpečnost a ochrana informací

15.1. Prodávající (jako Správce), zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “nařízení”), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004Sb., o některých službách informační společnosti

15.2. V rámci uzavírání či plnění smlouvy dochází v souladu s článkem 6, odst. 1, písm.b) Nařízení ke zpracování osobních údajů. Zpracování je tedy nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy, pro plnění smlouvy a také úro uplatňování práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou jste.

15.3. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

15.4. Prodávající zpracovává pouze přesné osobní údaje, získané v souladu s ZOOU, za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu: plnění smlouvy a poskytování služeb, zpracovávání cenových nabídek, účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek, splnění právní povinnosti, přímý marketing, vedení zákaznické evidence

15.5. Veškeré shromažďované osobní údaje Prodávající shromažďuje a zpracovává pouze pro výše uvedené účely, po dobu nezbytnou k plnění účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány tj. po dobu jednání o smlouvě, dobu platnosti a účinnosti smlouvy a po dobu, po níž je možné z této smlouvy uplatňovat práva a povinnosti. Respektujeme také požadavky národní legislativy na uchovávání některých údajů. Tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení.

15.6. Rozsah zpracování osobních údajů:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení
 • adresní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka

15.7. Souhlas se zasíláním e-mailových kampaní je možné kdykoli odvolat písemně na e-mail: unoal@unoal.cz nebo poštou na korespondenční adresu společnosti Unoal s.r.o., Příbramská 1945, 26301 Dobříš nebo prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé e-mailové kampani.

16. Platební podmínky

16.1. Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. Možnosti úhrady zboží jsou následující:

 • Dobírka:
  Dobírka– zboží je odesláno jako dobírkový balík přepravní službou a k celkové ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné dle tarifního ceníku přepravce. Cena přepravného se Vám zobrazí v nákupním košíku našeho e-shopu.
 • Osobně:
  Zákazník si zboží vyzvedne osobně na prodejně a uhradí danou částku v hotovosti.
 • Bankovní převod (zálohový list):
  Prodávající vygeneruje zálohový list v hodnotě objednaného zboží vč. přepravného a balného a zašle ji kupujícímu (e-mailem nebo písemně). Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího bude objednané zboží odesláno na dodací adresu kupujícího.
 • Platební branou Comgate

  Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

  Platba kartou

  Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

  Platba bankovním převodem

  Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

  Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

  Kontakty

  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel:  +420 228 224 267

16.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

16.3. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

16.4. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

16.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

17. Vrácení peněz

17.1. Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

18. Dodací podmínky

18.1. Způsoby dodání

18.1.1. Prodávající zajišťuje dopravu smluvním přepravcem TOPTRANS.

18.1.2. U objednávek nad 3000Kč je doprava zdarma.

18.1.3. Cena dopravy se určuje dle aktuálního ceníku přepravce TOPTRANS dle váhy balíku.
Cena za přepravu je zobrazena v nákupním košíku před dokončením objednávky.

18.2. Termín dodání

18.3. Dodací lhůta zboží je za normálních podmínek v případě objednávky na zboží skladem 7 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky.

18.4. V případě zálohového listu je zboží odesláno po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

18.5. V případě, že zboží není skladem nebo dojde k jinému prodlení v dodávce, je zákazník o této skutečnosti předem informován s podrobnostmi o nejbližším možném termínu dodání.

18.6. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

19. Ostatní podmínky

19.1. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem, se Kupující prokáže číslem objednávky.

19.2. Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může Prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

19.3. Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

19.4. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s objednávkou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

19.5. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu unoal@unoal.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s objednávkou.

20. Záruční podmínky

20.1. Reklamační řád

20.1.1. Tento reklamační řád stanovuje postup prodávajícího a kupujícího pří případné reklamaci zakoupeného zboží. Případné reklamace jsou vyřízeny v souladu s tímto reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR.

20.1.2. Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zakázky zkontrolovat její obsah, zda je v souladu s přiloženým dodacím listem či položkovou fakturou. Pokud je zboží v jakémkoliv nesouladu či zjevně poškozeno, je Kupující povinen učinit o této skutečnosti zápis s řidičem daného přepravce a zásilku nepřevzít. V tomto případě musí být vrácen i daňový doklad.

20.1.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

  • neodborným použitím věci
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením věci způsobené jejím užíváním
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) jinými vnějšími vlivy
  • nesprávným skladováním – zboží je nutno skladovat na suchém místě

20.1.4. V případě, že Kupující objevil na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

20.1.5. V případě zjevného poškození přepravou je nutno sepsat s přepravcem zprávu o škodě a zboží popřípadě odmítnout. Pokud Kupující poškozené zboží převezme, zodpovídá za reklamaci s přepravcem sám.

20.1.6. Pro rychlejší vyřízení reklamace je vhodné o této skutečnosti předem informovat Prodávajícího telefonicky nebo elektronicky na e-mailu unoal@unoal.cz.

20.1.7. Reklamaci Kupující uplatňuje přímo u Prodávajícího zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovatele e-shopu nebo osobně po předešlé telefonické domluvě. Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) nejsou zákazníci oprávněni posílat tzv. na dobírku! Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky odeslané zákazníkem na dobírku.

20.1.8. Prodávající posoudí nebo předá k posouzení oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

20.1.9. Kupující je povinen při reklamaci uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a je nutné zaslat nebo předložit veškeré doklady související s koupí zboží:

  • doklad o zaplacení zboží
  • přesný popis závady
  • kontakt na kupujícího

20.1.10. Kupující má podle posouzení vady nárok na tyto způsoby vyřízení reklamace:

  • přiměřenou slevu z ceny věci
  • výměnu věci
  • Pokud není možná ani jedna z výše uvedených možností, má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky.

20.1.11. V případě pochybností či nejasností s možnostmi použití prodávané věci doporučujeme předem kontaktovat Prodávajícího a předejít tak případným budoucím nejasnostem a nedorozuměním způsobených technickými vlastnostmi některých výrobků či jinými okolnostmi.

20.1.12. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje Prodávající.

20.1.13. Při neoprávněné reklamaci, nebude-li zjištěna reklamovaná vada, nebo půjde-li o vadu, na kterou se nevztahuje poskytnutá záruka, může prodávající požadovat úhradu veškerých vzniklých nákladů.

20.1.14. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s těmito VOP – reklamačním řádem Prodávajícího a platným právním řádem ČR.

20.1.15. V případě, že zákazníkem bude spotřebitel, záruční doba činí 24 měsíců, s výjimkou věcí zhotovených na zakázku – upravených na míru dle Vašich požadavků, u nichž činí záruka 6 měsíců.

21. Závěrečná ustanovení

21.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím.

21.2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v okamžik odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného), nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

21.3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah Kupujícího a Prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

21.4. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu nebo změnu znění obchodních podmínek. O této změně bude vždy návštěvníky e-shopu informovat prostřednictvím informačního článku.

21.5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

21.6. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat Prodávajícího na e-mailu: unoal@unoal.cz pro vyřešení nastalé situace.

Vážení zákazníci, omlouváme se Vám za komplikace s dostupností některých produktů našeho eshopu.
Na vině jsou aktuální výpadky dodávek ze strany výrobců a našich dodavatelů.
Proto do doby, než se tyto věci vyřeší, pozastavujeme prodej na našem eshopu.